பிளைத்திருப்பேன்...
"கண்கலின்றி பிறந்திருந்தால்,
உனை கண்டிராமல் இருந்திருபேன்;
உனை கண்டிராமல் இருந்திருந்தால்,
இந்த காதலின்றி  பிளைத்திருப்பேன்..."  


எண்ணமும் எழுத்தும் >>தீஸ் பழனி<<

0 comments:

Post a Comment

Golden words...

"Wen is c able 2 cum in ma dream n stop ma temporary death..?? y is c refusin 2 cum in ma lyf n stop ma permanent death...??"
-Sathish Chakravarthy...

காலச்சுழற்சி...

வழிப்போக்கர்கள்......

copyrighted to sathish palani ® █║▌│█║▌│█││█║▌║.... Powered by Blogger.